Инфо

Година

2018

Дата/Време

Четврток 03.05 21:00

Место

Кино Фросина, фоаје на кат

Земји учесници

ХР | ХР |

Учесници

Божена Кончиќ Бадурина

Божена Кончиќ Бадурина

Божена Кончиќ Бадурина Božena Končić Badurina was born in 1967 in Zagreb. She took a degree in German and Russian language...

Повеќе

Дуга Мавринац

Дуга Мавринац

Дуга Мавринац


Ар тисти

Синопсис

ОФИЦИЈАЛНО ОТВОРАЊЕ НА ФЕСТИВАЛОТ, Ćemo, ćemo… ja, ma kako ćemo?!

Авторките на амбиенталната инсталација Ćemo, ćemo… ja, ma kako ćemo?! го актуелизираат прашањето за неплате-ниот домашен труд. Презентираната содржина произлегува од заедничкото етнографско истражување на работата на хрватските негувателки на стари и изнемоштени лица во Италија, и ја ак-туелизира и проблематизира невидли-воста на работничките во домот во се-којдневниот и јавниот говор, особено нивната незаштитеност во институцио-нални рамки. Посебно место во инсталацијата зазема Конвенцијата С189 на Меѓународната организација на трудот со која јасно се дефинирани основните стандарди за заштита на вработените во домаќинствата, и конечно им се призна-ваат досега скратените работнички, а и човекови права. Уметничката книга „Тука и таму“, која ја надополнува инста-лацијата, низ текст и цртежи ги обедину-ва различните искуства од животот на хрватските негувателки, нивната спе-цифична трансмигрантска позиција и нивниот идентитет. Инсталацијата до-сега е изложена на изложбата „Помеѓу таму и таму: Анатомија на привремените миграции“ во Музејот на модерна и совре-мена уметност во Риека, и на изложбата „Тие биле какво-такво решение“ во гале-ријата „Нова“ во Загреб во 2017 година.

Top