Матка - Платформа за слободен пристап до легален абортус

Тиииит! Инк., поттикнати од нетранспарентноста, од бруталната насилност и од застрашувачката брзина на носењето на Законот за прекин на бременоста, заедно со Х.Е.Р.А – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, „Реактор – Истражување во акција“, „ЛезФем - ЛГБТИ центар за поддршка - Хелсиншки Комитет за човекови права на РМ“, Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, „Бори се женски“, Здружение „Студентска организација Излез“, „Контрапункт“ и „Акција Здруженска“ ја создадоа Матка. Матка, во рамките на својата иницијатива Мое тело – мој избор!, чија цел е да укаже на сериозниот посег во основните човекови права што се случи со донесувањето на новиот Закон за прекин на бременоста, работи на запознавањето на пошироката јавност со последиците од донесениот закон и на нејзино активно вклучување во акциите за пристап до слободен и легален абортус. Пошироката јавност ги подразбира сите – и мажите и жените, и младите и возрасните, и оние што допрва ќе создаваат семејства и оние што веќе ги имаат. Затоа, овој закон не е само женски проблем. Тој сериозно допира и во интимата на мажите. Со овој закон сме соочени сите. И само прашање на време е кога ќе нѐ допре. А тој допир, земајќи ги предвид содржината на Законот и мотивот на кој се темели, ќе биде болен. И крвав. Матка е тука постојано да потсетува дека никој нема апсолутна ингеренција врз нашите најинтимни одлуки освен нас самите. Дека политиките што се однесуваат на нашите тела, срца и глави не можат да се менуваат без да бидеме прашани. Дека мавтањето со закони што ни ги загрозуваат основните човекови права не смее да се користи за дефокусирање на вниманието на јавноста од политичките и од економските неуспеси на државата. Одбивањето да се прават и да се раѓаат деца под притисок на националистичките политики, во држава што тоне во сиромаштија, нема никаква врска со одговорноста кон нацијата. Родителството не е законска обврска, туку лична и најинтимна потреба. Слободата на човекот се остварува низ практикување на правото на избор. А абортусот е токму тоа, еден можен избор. И, затоа, демократските општества имаат обврска да го направат легален, сигурен и достапен.

Иницијативата Мое тело – мој избор! е поддржана од Фондацијата Отворено општество - Македонија

Од иницијативата произлезе печатењето на 4 броја на весникот Избор!

На следниот линк може да се прелистаат: https://issuu.com/vesnikizbor  

 

* Tiiiit! Inc. të nxitur nga jotransparenca, dhuna bru- tale dhe shpejtësia e frikshme me të cilën nxori ligji për ndërprerje të shtatzënisë, së bashku me H.E.R.A – Shoqata për Edukim Shëndetësor dhe Hulumtim, Reaktor – Hulumtim në aksion, „LezFem - LGBTI qendrën për mbështetje - Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë“, Koa- licioni “Të drejtat seksuale dhe shëndetësore të ko- muniteteve të margjinalizuara”, Lufto si femër (Bori se zhenski), Organizata e studentëve Izlez”, Kontra- punkt dhe Akcija Zdruzhenska, e krijuan Matka. Matka në kuadër të iniciativës së saj Trupi im, zgjed- hja ime! e cila ka për qëllim ta vë në dukje depërtimin serioz në të drejtat themelore të njeriut, që ndodhi me nxjerrjen e ligjit për ndërprerje të shtatzënisë, pu- non për t’i prezantuar pasojat nga ligji i nxjerrë para publikut më të gjerë dhe për përfshirje të popullit në mënyrë aktive në aksionet për qasje deri në abortim të lejuar dhe legal. Publiku më i gjerë i përfshin të gjithë – meshkujt dhe femrat, të rinjtë dhe më të moshuarit, ata që do të krijojnë familje në të ardhmen, por edhe ata që tashmë kanë krijuar familje të vetë. Për shkak të asaj, ky ligj nuk është vetëm brenga për femrat. Ky seriozisht i prek edhe çështjet intime të meshkujve. Me këtë ligj po ballafaqohemi të gjithë ne. Dhe është vetëm çështja kohe kur do të na prekë. E kjo prekja, duke e pasur parasysh përmbajtjen e ligjit dhe motivi mbi të cilin po themelohet, do të jetë e dhimbshme. Dhe e gjakosur. Matka është këtu për t’ju rikujtuar vazhdimisht se askush nuk ka autoritet absolut mbi vendimet tona më intime përveç vetë neve. Se politikat të cilat u përkasin trupave, zemrave dhe kokave tona nuk mund të ndryshohen pa na pyetur. Se grumbullimi i ligjeve të cilat i kërcënojnë të drejtave themelore të njeriut nuk duhet të keqpërdoren për ta hequr vë- mendjen e publikut nga mossukseset politike dhe ekonomike të shtetit. Refuzimi për të bërë dhe për të lindur fëmijë nën presion nga ana e politikave nacionalistike në një shtet që po mbytet në varfëri, nuk ka lidhje fare me përgjegjësinë tonë ndaj shtetit. Të qenet prind nuk është një detyrim ligjor, por është nevojë personale dhe më intime. Liria e njeriut realizohet me praktikim të të drejtës për të bërë zgjedhje personale. Abortimi është pikërisht kjo, një zgjedhje e mundshme. Dhe për shkak të asaj, shoqëritë demokratike kanë detyrim që ta bëjnë abortimin legal, të sigurte dhe të mundshëm. *