Софи Бруне

Софи Бруне
Белгија
Режисерка
веб страница

Софи Бруне е антропологиња, режи-
серка на документарни филмови и истра-
жувачка на Институтот за социологија
при Универзитетот Либре во Белгија. До-
битничка е на бројни награди, меѓу кои
и наградата за најдобар документарен
филм на Меѓународниот фестивал на до-
кументарен филм во Билбао.

Top