Славчо Димитров

Славчо Димитров
МК
Учесник

Славчо Димитров дипломирал на катедрата за Општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет при УКИМ и има магистрирано Родови студии и филозофија на Институтот Евро-Балкан во Скопје. Својата втора магистратура ја завршува на Универзитетот во Кембриџ на катедрата за Мултидисциплинарни родови студии. Предавал на Институтот Евро-Балкан во Скопје и на Факултетот за медиуми и комуникации СИНГИДУНИМ во Белград, Србија. Во последниве години води проекти за човекови права и против дискриминација на малцинствата во Македонија, а моментално е координатор на програмата на Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргнинализирани групи.

Top