Локомотива - Центар за нови иницијативи во уметноста и културата

Локомотива - Центар за нови иницијативи во уметноста и културата
Македонија
сорабоник

Локомотива - Центар за нови иницијативи во уметноста и културата е граѓанска организација и активен учесник во градењето и развојот на демократскиот социо-културен простор во Македонија и во регионот. Преку нејзините активности, Локомотива има за цел да овозможи подобар пристап на граѓаните до уметничките и културни настани
и проекти и да влијае на развојот и поддршката на современа уметност и култура, како поттик во развојот на демократското општество. Како ко-основач и
партнер на проектот простор Кино Култура (заедно со Театар на Навигаторот Цветко), Локомотива интервенира директно во јавната сфера, создавајќи
простор кој е потребен за делување на граѓанските организации во полето на културата и поширокиот граѓанскиот сектор.

Top