СКОПЈЕ, лично со Оливер Митковски и Љупа Ангелов

Повозете се со нас додека разговараме со Ивана Драгшиќ и Елизабета Пољоска.